Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách tập
Quyển 2/ Trần Thị Vinh. - 2008. - 330 tr.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 60000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 909.08/ VIN
Nhan đề tài liệu Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại / Trần Thị Vinh
Xuất bản, phát hành Hà Nội: Đại học Sư phạm , 2008
Mô tả vật lý 330 tr. ; 24 cm.
Phụ chú chung Ngoài bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS. LOAN No 1718 - VIE (SF)
Tóm tắt / chú giải Đề cập khái quát những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đến nay. Trình bày toàn bộ quá trình phát triển, thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh từ 1918 đến nay, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của các nước đang phát triển. Tích hợp nội dung của lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX, làm rõ mối quan hệ giữa lịch sử dân tộc với lịch sử khu vực và thế giới.
Chủ đề Lịch sử
Chủ đề Lịch sử thế giới hiện đại phong trào giải phóng dân tộc quan hệ quốc tế
Tài liệu chủ (Nguồn trích) Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại
Ký hiệu kho GT
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Giáo TrìnhGT.0000022137 Mất
Giáo TrìnhGT.0000022138 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000022139 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: