Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách tập
Quyển 2/ Trần Thị Vinh. - 2008. - 330 tr.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 60000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 909.08/ VIN
Nhan đề tài liệu Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại / Trần Thị Vinh
Xuất bản, phát hành Hà Nội: Đại học Sư phạm , 2008
Mô tả vật lý 330 tr. ; 24 cm.
Phụ chú chung Ngoài bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS. LOAN No 1718 - VIE (SF)
Tóm tắt / chú giải Đề cập khái quát những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đến nay. Trình bày toàn bộ quá trình phát triển, thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh từ 1918 đến nay, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của các nước đang phát triển. Tích hợp nội dung của lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX, làm rõ mối quan hệ giữa lịch sử dân tộc với lịch sử khu vực và thế giới.
Chủ đề Lịch sử
Chủ đề Lịch sử thế giới hiện đại phong trào giải phóng dân tộc quan hệ quốc tế
Tài liệu chủ (Nguồn trích) Giáo trình lịch sử thế giới hiện đại
Ký hiệu kho GT
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Giáo TrìnhGT.0000022137 Mất
Giáo TrìnhGT.0000022138 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Giáo TrìnhGT.0000022139 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Thơ dân tộc Dao thời kì hiện đại

Tác giả: Phạm Thị Vân Anh

NXB: Đại học Sư phạm

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs-Chirka

Tác giả: Phạm Thị Ngọc

NXB: Đại học Sư phạm

Khung kết hợp đối ngẫu

Khung kết hợp đối ngẫu

Tác giả: Nông Thị Mây

NXB: Đại học Sư phạm