Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Đại sử: từ vụ nổ lớn cho đến hiện tại / Cynthia Stokes Brown ; ng.d. Phan Triều Anh. - Hà Nội: NXB Trẻ , 2009. - 349 tr. ; 23 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 86000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 909/ BRO
Nhan đề tài liệu Đại sử: từ vụ nổ lớn cho đến hiện tại / Cynthia Stokes Brown ; ng.d. Phan Triều Anh
Xuất bản, phát hành Hà Nội: NXB Trẻ , 2009
Mô tả vật lý 349 tr. ; 23 cm.
Chủ đề Lịch sử thế giới
Chủ đề Sinh thái học người
Tác giả bổ sung Phan, Triều Anh
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000055489 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000055491 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000055492 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: